سعید مظفری

درباره من

دکتر سعید مظفری
image

دانشیار گروه آموزشی الکترونیک @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/2/18)

استنادات

1311

h-index

20

i10-index

35

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/2/18)

استنادات

659

مقالات

72

h-index

15

مؤلفین همکار

55

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1380-1386

دکتری

صنعتی امیرکبیر

1378-1380

کارشناسی ارشد

صنعتی امیرکبیر

1374-1378

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1387-تاکنون

عضو هیات علمی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

شناسایی الگو

بینایی ماشین

یادگیری ماشین (یادگیری عمیق)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Fast level set method for glioma brain tumor segmentation based on Superpixel fuzzy clustering and lattice Boltzmann method
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE(2021)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
Parallel image encryption with bitplane decomposition and genetic algorithm
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2018)
^سعید مظفری*
Face authentication in encrypted domain based on correlation filters
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2018)
9211107002, ^سعید مظفری*, ^پرویز کشاورزی
Cancelablel face verification using optical encryption and authentication
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION(2015)
^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
Image Authentication using LBP-based Perceptual Image Hashing
(2015)
رضا داورزنی, ^سعید مظفری, ^خشایار یغمائی
Perceptual image hashing using center-symmetric local binary patterns
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2015)
^سعید مظفری, ^خشایار یغمائی
Scale- and rotation -invariant texture description with improved local binary pattern features
SIGNAL PROCESSING(2014)
^سعید مظفری, ^خشایار یغمائی
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی
(2014)
^سعید مظفری, ^علی اصغر اروجی
Font Discrimination Using Fractal Dimensions
(2014)
^سعید مظفری
Document Image Retrieval based on Keyword Spotting using Relevence Feedback
(2014)
محمد رضا کیوانپور, رضا طاولی, ^سعید مظفری
Watermarking in Binary Document Images using Fractal Codes
PATTERN RECOGNITION LETTERS(2013)
^سعید مظفری
Copy-Move Forgery Detection Using Multiresolution Local Binary Patterns
FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL(2013)
^خشایار یغمائی, ^سعید مظفری
Phase Mask Generation for DRPE Method using chaos theory and hash function
OPTIK(2013)
^سعید مظفری
Hybrid Approach for Farsi/Arabic Text Detection and Localisation in Video Frames
IET IMAGE PROCESSING(2013)
^سعید مظفری
Acceleration of Fractal image Compression Using Fuzzy Clustering and discrete-cosine-transform-Based Metric
IET IMAGE PROCESSING(2012)
کیوان جافرزاده خرم آبادیان, ^کوروش کیانی, ^سعید مظفری
Face verification using local binary pattern unconstrained minimum average correlation energy correlation filters
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION(2012)
^سعید مظفری
Improving Security of Double Random Phase Encoding with Chaos Theory using Fractal Images
(2012)
^سعید مظفری
Gender Estimation using Single Exemplar of Frontal Facial Image pet person
International journal of advanced science and technology(2012)
روح الله اکبری, ^سعید مظفری
Fuzzy Moments Method for Face Recognition in an Ethnic Database
International journal of signal processing,Image processing and pattern recognition(2012)
روح الله اکبری, ^سعید مظفری
ارائه یک روش سطوح همتراز فازی در ناحیه بندی خودکار تصاویر پزشکی
اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت(2019-04-17)
9511925002, ^محمد رحمانی منش, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
Illumination Invariant Face Recognition based on Modified Polynomial Correlation Filter
کنفرانس مهندسی برق(2017-05-02)
9211107002*, ^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
Illumination invariant encrypted face recognition using correlation filter
دوازدهمین کنفرانس بین الملی امنیت اطلاعات و انجمن رمز ایران(2015-09-08)
8911119012, ^سعید مظفری*, ^پرویز کشاورزی
Illumination invariant encrypted face recognition using correlation filter
2015 12th International Iranian Society of Cryptology Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC)(2015-09-05)
9211107002, ^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
Robust Image Description with Weighted and Adaptive Local Binary Pattern Features
22nd International Conference on Pattern Recognition 2014(2014-08-24)
^سعید مظفری
تأیید امضای فارسی برون خطی مبتنی بر ویژگی‌های بافتی
هشتمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران(2013-09-10)
علیرضا مسلم, فرشاد بیات, ^سعید مظفری
تشخیص مکان متن و تصاویر با استفاده از روش نقشه الگو
هشتمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران(2013-09-10)
محسن بکشلو, ^سعید مظفری, محی الدین مرادی, مهدیه واشقانی فراهانی
بازیابی تصاویر اسناد براساس امضا
هشتمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران(2013-09-10)
علیرضا مسلم, ^سعید مظفری
Image encryption using genetic algorithm and binary patterns
دهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران(2013-08-29)
رزا آفرین, ^سعید مظفری
Document image dewarping using Kinect depth sensor
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^سعید مظفری
استخراج امضا ازاسناد فارسی با استفاده ازهیستوگرام گرادیانهای جهت دار ویژگی تراکم و ماشین بردارپشتیبان
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
علیرضا مسلم, ^سعید مظفری
Genetic-based feature selection for spam detection
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
مهندس سیدی, ^سعید مظفری
تفکیک خطوط متن برخوردی در تصاویر دستنوشته فارسی با ویژگیهای استخراج شده از پس زمینه و الگوریتم ژنتیک
اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر(2013-03-06)
مهسا نوحی, ^سعید مظفری
روشی جدید جهت قطعه بندی خطوط متن دستنویس فارسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و عملیات مورفولوژیکی
ششمین کنفرانس داده کاوی ایران(2012-12-18)
مهسا نوحی, ^سعید مظفری
Improving Nearest Neighbor Classification Using Particle Swarm Optimization with Novel Fitness Function
4th International Conference on Computational Collective Intelligence Thechnologies and Applications(2012-11-27)
علی عادلی, احمد قربانی, م جواد زمردیان, مهدی نصحت, ^سعید مظفری
Farsi/Arabic handwritten from machine printed words discrimination
2012 International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition(2012-09-18)
^سعید مظفری
Increasing Security of Double Random Phase Encoding Technique Using Chaos theory and Hash function
نهمین کنفرانس بین المللی امنیت اطلاعات و رمزنگاری(2012-09-13)
^سعید مظفری
Language Discrimination and FontRecognition in Machine Printed Documents Using a New Fractal Dimension
نخستین کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی(2012-09-05)
^سعید مظفری
مقایسه روش مارکوف مخفی و پردازش زبانهای طبیعی در مدلسازی آماری زبان فارسی
نخستین کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی(2012-09-05)
^سعید مظفری
Farsi Machine-printed Subwords Recognition Using Contour-based Fourier Descriptors
نخستین کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی(2012-09-05)
^سعید مظفری
قطعه بندی خطوط متن درمستندات دستنویس مبتنی برالگوریتم های ژنتیکی و به کمک تکنیکهای ترسیمی
پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران(2012-08-28)
مهسا نوحی, ^سعید مظفری
Font Recognition Using Variogram Fractal Dimension
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
^سعید مظفری
Face Verification using Second Orders Polynomial Correlation Filters
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
^سعید مظفری
A Fast Pipelined Lookup Table Based Hardware Implementation for Fractal Coding of Binary Images
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
^شیث ابوالمعالی, ^سعید مظفری
Chaotic Phase Masks Generation for Double Random Phase Encoding
هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران(2012-02-07)
^سعید مظفری
شبیه سازی و مقایسه انتشار پالسهای نوری فمتو ثانیه در حضور و غیاب اثرات مراتب بالاتر مهم در فیبرهای نوری با استفاده از نرم افزار شبیه ساز معادلات ...
هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران(2012-02-07)
اشکان قنبری, علی صدر, ^سعید مظفری
طراحی وشیبه سازی لینک نوری DWDM یکصد و شصت کاناله با ظرفیت 1.6Tbps
هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران(2012-02-07)
^سعید مظفری, دکتر علویان
Watermarking in Farsi/Arabic binary document images using fractal coding
هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران(2011-09-14)
^سعید مظفری
Farsi/Arabic Text Extraction From Video Images
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2011-05-17)
^سعید مظفری, ^علی اصغر اروجی
Real Time Adaptive Background Estimation and Road Segmentation for Vehicle Classification
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2011-05-17)
^سعید مظفری
بازیابی تصویر زیرکلمات فارسی تایپی به کمک روش سلسله مراتبی دوسطحی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2011-05-17)
نگار براهوئی, ^سعید مظفری
Twins Facial Similarity Impact on Conventional Face Recognition Systems
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2011-05-17)
^سعید مظفری
Performance Enhancement of PCA-based Face Recognition System via Gender Classification Method
ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران(2010-10-27)
روح الله اکبری, ^سعید مظفری
Farsi/Arabic Text Extraction from Video Images by Corner Detection
ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران(2010-10-27)
^سعید مظفری, ^علی اصغر اروجی
Machine Printed Farsi/Arabic Sub-words Retrieval by Shape Signatures
ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران(2010-10-27)
^سعید مظفری
Eroded Money Notes Recognition using Wavelet Transform
ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران(2010-10-27)
^سعید مظفری
Gender classification using single frontal image per person:combination of appearance and geometric based featurea
20th International conference on pattern recognition(2010-08-13)
^سعید مظفری, روح الله اکبری
تخمین جنسیت در یک پایگاه داده بومی با استفاده از یک تصویر نمونه از چهره
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^سعید مظفری, روح الله اکبری
افزایش نرخ بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی با استفاده از ویژگی‌های جهتی وزن‌دار
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^سعید مظفری, ^کوروش کیانی
Fast Image Transmission and Resolution Enhancement Based on SR and NLM Methods
International Conference on Retrieval & Knowledge Managment 2010(2010-03-16)
فرشید الله وردی, کریم فائز, ^سعید مظفری
طراحی و شبیه سازی مبدل طول موج فاز متقاطع
شانزدهمین کنفرانس انجمن اپتیک و فتونیک ایران(2010-01-26)
^سعید مظفری
Resolution enhancement through ROI selection method
2009 second Asia-Pacific Conf. on Computational intelligence and industrial applications (PACIIA)/(2009-11-28)
فرشید الله وردی, کریم فائز, ^سعید مظفری
Extraction of numerical strings in Farsi/arabic documents using structural Features
2009 second Asia-Pacific Conf. on Computational intelligence and industrial applications (PACIIA)/(2009-11-28)
علی عابدی, کریم فائز, ^سعید مظفری
Detecting and recognizing numerical strings in farsi document images
24th International Conference Image and Vision Computing New Zealand(2009-11-23)
علی عابدی, کریم فائز, ^سعید مظفری
Mukti-focous Fusion Based on Fuzzy and Wavelet Transform
14 Iberoamerican Congress on Pattern Recognition(2009-11-15)
جمال سعیدی, کریم فائز, ^سعید مظفری
بهبود درصد شناسایی یک سیستم تشخیص چهره به کمک تخمین جنسیت
هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2009-05-12)
روح الله اکبری, ^سعید مظفری, احمد آیت اللهی
IfN/Farsi-Database:A Database of Farsi Handwritten City Names
The 11th International Conference of Froties in Handwritting Recognition(2009-02-17)
^سعید مظفری, هیکل ای ال عابد, کریم فائز, ولکر مارجنیر, علی امیرشاهی
احراز هويت اشخاص از روي تصاوير چهره با استفاده از فيلترهاي نوري
مداح محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/09/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص فونت فارسي با استفاده از روش هاي فركتالي براي بهبود عملكرد سيستمها
حاجيان نژاد اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نهان نگاري اطلاعات در تصاوير باينري با استفاده از تئوري فركتال
دارايي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فزايش امنيت كدينگ جفت فاز تصادفي با استفاده از الگوريتم هاي رمز نگاري
عابديني محمد(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي سه بعدي ريز ساختار با استفاده از تصاوير دو بعدي
آبيار دنياالسادات(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود سيستمهاي رمز نگاري تصاوير مبتني بر فازهاي تصادفي
طاهري مطهره(تاریخ دفاع: 1391/03/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي خطوط در متون دست نويس فارسي
سهرابي عاطفه(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص جعل و دستكاري در تصاوير بر اساس محتوا و ويژگي هاي تصاوير
داورزني رضا(تاریخ دفاع: 1393/12/07) ، مقطع : دكتري
نهان نگاري اطلاعات در تصاوير رمز نگاري شده
باقري سيد حميد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش سرعت فشرده سازي فركتالي تصاوير ديجيتال
دنيائي داريان ابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك روش تركيبي توصيف و مقايسه كلمات براي كاربرد بازيابي مستندات فارسي
داوري بينا نازيلا(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نهان نگاري در تصاوير رنگي بر اساس روش هاي فشرده سازي فركتالي
ابراهيمي محسن(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فشرده سازي تصاوير ويدئويي رمز نگاري شده با كمك روش بهبود تفكيك پذيري
مرتضوي اميري سيدوحيد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي مستندات تايپي فارسي بر اساس جستجوي كلمه ي كليدي
رضائي سعيده(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش سرعت روش هاي تغيير ابعاد تصوير مبتني بر محتوي به كمك روش هاي تئوري گراف
سير فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الگو در تصاوير رمزنگاري شده به كمك فيلترهاي همبستگي
هاشمي عطيه السادات(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص جعل كپي ـ انتقال در تصوير با استفاده از اتوماتاي سلولي
قانع موسوي راحيل سادات(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص چهره در سناريوهاي دنياي واقعي
معيني حسين(تاریخ دفاع: 1394/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص رفتارهاي غير متعارف در ترافيك شهري به كمك نظارت ويئوي
حسني حافظ(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتبار سنجي تصاوير ديجيتال با استفاده از كدهاي فركتالي
مباشراميني حسام الدين(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش سرعت فشرده سازي فركتالي ويدئو به كمك اطلاعات فضا ـ زمان
شهروي علي(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احراز هويت تصاوير رمزنگاري شده با استفاده از فيلترهاي همبستگي
طاهري مطهره(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : دكتري
بهبود رمزنگاري بصري همزمان چندين تصوير به كمك كليدهاي3 بعدي
خليلي مينا(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت ترميم تصاوير ديجيتال به كمك تركيب الگوريتم هاي جستجوي يك بعدي و دو بعدي فركتالي
ذوالفقاريان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كارآيي الگوريتم حذف درز به كمك استخراج نقاط كليدي و الگوريتم هاي فرا ابتكاري
حق ويرديلو امير(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تشخيص شيء به كمك شبكه هاي كانولوشن عميق
تراب حديثه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين حالت سيستم هاي قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي آموزش ياقته با الگوريتم هاي تكاملي
اسماعيلي آرش(تاریخ دفاع: 1397/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش سرعت فشرده سازي فركتالي ويديو به وسيله‌ي الگوريتم هاي پردازش موازي
اسمعيلي فرشاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفع گسترش پيكسلي در رمزنگاري بصري(k,n ) تصاوير رنگي
اسحق نيموري مسعود(تاریخ دفاع: 1397/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پخش بندي تومور مغز با استفاده از تركيب شبكه عصبي عميق و روش سطوح همتراز
قيمت گر مهران(تاریخ دفاع: 1398/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ناحيه بندي خودكار ضايعات مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از مدل‌هاي تغيير شكل‌پذير
خسروانيان آسيه(تاریخ دفاع: 1399/12/09) ، مقطع : دكتري
قطعه بندي تومور مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از روش يادگيري عميق و مدل شبكه عصبي
هادي جعفري ژنوس(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص بيماري‌هاي قفسه سينه از تصاوير راديوگرافي به كمك شبكه‌هاي عصبي عميق با در نظر گرفتن برچسب‌هاي نامطمئن
هاشمي سيده بهار(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص جعل كپي انتقال در تصوير با استفاده از شبكه‌هاي عصبي عميق
لطفي نسب همت اباد طيبه(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص فضاي خالي بين خطوط جاده به وسيله شبكه هاي عصبي كانولوشني جهت ناوبري خودروهاي خودران
ابراربصير حميدرضا(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش سرعت تشخيص تابلوهاي راهنمايي و رانندگي به كمك شبكه هاي عصبي عميق كانولوشني
دامغانيان مريم(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت پرنده هدايت پذير از دور (پهپاد) با قابليت شناسايي و رديابي يك شي متحرك
مظاهري علي(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زبان تخصصی برق
(2010-09-01)
زبان تخصصی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
(2010-08-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
mozaffari@semnan.ac.ir
(+98)2331533998

فرم تماس